Directors
President
Yaichiro Kaji
Factory Manager
Mitsuo Nakanishi
Chief of the President's room
Mitsuhiro Kaji
Sales Division
Mitsuo Nakanishi
Driver
Mamoru Yoshida
Yasuhiro Kitagawa
Ingot Division
Chief of the Ingot Division
Keiji Hishinuma
Mitsuhiro Kaji
Akio Nakamura
Shougo Noguchi
Lining Division
Chief of the Lining Division
Tetsuo Mori
Adviser
Yoshikazu Yanagibashi
Tadashi Kusakabe
Rikken Yo
Jun Morishita
Machinery Division
Chief of the Machinery Division
Yoshio Nakamura
Yasunori Nakada
Jitsuyoshi Miyaguchi
Takahiro Yamamoto
Noriaki Hayashi
Yasuyuki Tanaka
Hideaki Yamaguchi
Tatsuya Iida
and others
House Keeper
Hatsuyo Sasaki
Photo
Mitsuhiro Kaji
Web Design
Mitsuhiro Kaji
All rights reserved.
Copyright(C) 2003-2009, Fuji Metal Industries Co., Ltd.

Fujimetal Industries Co., Ltd.